ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az E-LearningCenter portál, továbbiakban: Portál adatkezelője a Portál tulajdonos az INNOCENTER Nonprofit Kft. megbízásából az oldalt üzemeltető COMTRANS Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kisavas I.sor 4.; adószám: 10500109-2-05), továbbiakban: Társaság, mint Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az EU 2016/679 rendelet, a „GDPR”, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai alapján a Portál adatvédelmével összefüggésben az alábbi tájékoztatást adja. 

A jelen Tájékoztatóból megismerheti, hogy a Regisztráció, Kapcsolat, Megrendelés, Fizetés esetében milyen adatfeldolgozást végzünk. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat egyoldalúan módosítsuk a felhasználó jogainak maximális tiszteletben tartásával, amennyiben a módosítás érdemi részt érint, különösen az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, úgy előzetes tájékoztatással élünk a felhasználó felé, amelyet követően lehetőséget biztosítunk hozzájárulásuknak azonnali hatályú visszavonása érdekében.

A Társaságunk által a felhasználókról gyűjtött személyes adatok vonatkozásában rendelkezésre bocsátandó információk és azok adatkezelése, adatfeldolgozása az adatvédelem biztosítása céljából a következők szerinti.

A gyűjtött személyes adatok köre:

Adatkezelő adatvédelmi felelőse:
Soltész Krisztián

Adatkezelő képviselője:
Dr. Balla László

Adatkezelés célja és jogalapja:
A Társaságunk az INNOCENTER Nonprofit Kft. megbízásából online oktatási szolgáltatásokat biztosít, így az adatok felhasználása is ezen célból történik. Ezen cél keretein belül Társaságunk üzemelteti a Portált, amelynek során a felhasználó regisztrálhat, megrendelhet tananyagokat, azokat kifizetheti, a rendszeradminisztrátornak üzenetet küldhet, online képzéseket végezhet el. A gyűjtött személyes adatok a fenti szolgáltatások eléréséhez, valamint általános felhasználói statisztikák készítéséhez szükségesek. Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

A személyes adatok további feldolgozását végző személy:
A Portál használata során megadott adatok a COMTRANS Kft.-hez (3530 Miskolc, Kisavas I. sor 4, képviseli: Dr. Balla László) futnak be.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
Az adatvédelmi felelős, a Társaságunk ügyvezetője, valamint az általa felhatalmazott és irányítása alatt álló személyek a munkaköri kötelességeik által szükséges mértékben jogosultak a fenti célokból megismerni a személyes adatokat. Az INNOCENTER Nonprofit Kft., mint Portál tulajdonos részére a COMTRANS Kft., mint Adatkezelő csak semmilyen személyes beazonosítást lehetővé tévő adatot nem tartalmazó statisztikai információkat szolgáltat a képzések elemzéséhez és a pénzügyi elszámoláshoz.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A gyűjtött személyes adatokat a Portál üzemeltetési időtartama alatt, valamint a regisztrációból történő leiratkozásig tároljuk.

 

A felhasználó jogai:
A felhasználó jogszabályban meghatározottak szerint kérelmezheti az Adatkezelőtől a soltesz.krisztian@comtrans.hu e-mail címen a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult arra, hogy bejelentéssel éljen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu. A Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Felelősségkorlátozás az adatkezeléssel kapcsolatban:
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag a felhasználó vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a felhasználót, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

A COMTRANS Kft. az általa üzemeltetett Portálon sütiket, angolul: cookie, az oldal személyre szabása, és a felhasználók védelme érdekében használ.

 

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik

KTCSRF

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti

PHPSESSID

igényel

személyre szabáshoz

Felhasználó beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

14 nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

-

 

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

 

1 perc - 2 év között